תכנון התאורה

שלב אחר שלב, להצלחת הפרויקט

התנעת פרויקט - לימוד המרחב לתכנון

בשלב ראשון, יש להבין את האופי האדריכלי והשימושים בשטחים המיועדים לתכנון. לצורך כך מתקיימת פגישת התנעה עם צוות המתכננים, אשר בה משרטטים את מערכת עקרונות התכנון, במטרה לתעל את תכונות האור להצלחת הפרויקט.

 

תכנון מוקדם - בחירת תכנית עקרונית למערכת התאורה

לצורך הבנה מלאה של התנהגות האור במרחב, ולעמידה בדרישות התקנים לתאורה, אנו משרטטים מודל תלת-ממדי ומאירים אותו בתוכנה לחישוב תאורה. מודל התאורה מציג בשלב מוקדם בתכנון המיזם, את אפקט התאורה המתקבל. בשלב התכנון המוקדם מאושר קונספט לתכנון, ונקבע ואומדן עלות.

תכנון מפורט - בניית חוברת מכרז לפרק התאורה

תכנון תאורה מפורט מכיל את כל הנתונים והדרישות, שעל היזם ו/או הקבלן המבצע לדעת, בטרם יתחיל בעבודות. לרבות, מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות, תכניות לביצוע, ותכנית פרטי התקנה מיוחדים.

 

פיקוח עליון - פיקוח על עבודות ההתקנה

אנחנו מלווים את הפרויקט בשלבי הביצוע באופן שוטף, מבצעים ניסויי תאורה, מנחים ומדריכים את אנשי הביצוע בשטח, בוחנים בקשות לאישור שווה ערך ובודקים את תאימות הביצוע למפרטים וכתבי הכמויות, אישור מסירה למערכת התאורה.

 

תכנון התאורה מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם היזם, אדריכל, מפקח, מהנדס החשמל, וקבלני הביצוע בשטח.